Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Ban Tổ chức Hội nghị

1/ Trưởng ban tổ chức

GS. TS. Phạm Minh Thông

2/ Phó Trưởng ban tổ chức

GS. TS. Mai Trọng Khoa

PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa

PGS. TS. Nguyễn Duy Huề

PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng

3/ Ủy viên ban tổ chức

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu

KTV. Phạm Thị Thu Hà

CN. Trần Công Chí

4/ Thành viên của Hội đồng khoa học

Trưởng tiểu ban:          

GS.TS Phạm Minh Thông

Ủy viên:                         

GS.TS Hoàng Đức Kiệt

PGS Vũ Long    

GS.TSKH Phan Sỹ An

GS.TS Mai Trọng Khoa

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

PGS.TS Nguyễn Duy Huề

PGS.TS Hoàng Minh Lợi

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Lê Trọng Khoan

PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng

PGS.TS Bùi Văn Lệnh

PGS.TS Trần Đình Hà

PGS.TS Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

PGS.TS. Lê Văn Phước

TS Võ Tấn Đức

Bs Nguyễn Văn Công

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

BSCKII Trịnh Thị Minh Châu

PGS.TS Lê Ngọc Hà

PGS.TS Nguyễn Danh Thanh

5/ Tiểu ban tài chính              

Trưởng tiểu ban            

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên:                         

CN Trần Công Chí

KTV Phạm Thị Thu Hà

6/ Tiểu ban ngoại giao

Trưởng tiểu ban:           

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban:     

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên:                         

GS.TS Mai Trọng Khoa

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

PGS.TS Nguyễn Duy Huề

PGS.TS Hoàng Minh Lợi

PGS.TS Lê Trọng Khoan

PGS.TS Bùi Văn Lệnh

PGS.TS Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS Võ Tấn Đức

BSCKII Trịnh Thị Minh Châu

7/ Tiểu ban hậu cần

          Trưởng tiểu ban            

GS.TS Phạm Minh Thông

          Phó trưởng tiểu ban      

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Bùi Văn Giang

                   PGS.TS Vũ Đăng Lưu

          Ủy viên                          

CN Trần Công Chí                                     

                   KTV Phạm Thị Thu Hà  

8/ Tiểu ban kỹ thuật, in ấn              

Trưởng tiểu ban            

GS.TS Phạm Minh Thông

          Phó trưởng tiểu ban      

PGS.TS Bùi Văn Giang

                   PGS.TS Vũ Đăng Lưu

          Ủy viên                          

CN Trần Công Chí                                     

                   KTV Phạm Thị Thu Hà